Axel Johnsons bokslut 2023

2024-03-19

Starkt resultat, fortsatt förnyelse och avstamp för nästa fördubbling

År 2023 kan summeras till ytterligare ett starkt år för Axel Johnson. Omsättningen uppgick till 126,5 (118,2) miljarder kronor och resultatAX till 4,4 (4,4) miljarder kronor. Under de senaste tio åren har koncernens omsättning och resultat fördubblats, och målet är att upprepa den prestationen under den kommande tioårsperioden.

Axel Johnsons vd, Thomas Ekman:
”Vi är stolta över att kunna sammanfatta ytterligare ett starkt år i en turbulent omvärld. Men framför allt är vi uppfyllda av de stora möjligheter som ligger framför oss under innevarande år och de många år som kommer.

Tittar vi framåt så ser vi mycket goda möjligheter för tillväxt i samtliga av våra koncernbolag. Det gäller såväl under kommande år, som i det längre perspektivet. Under de senaste tio åren har vi ungefärligen fördubblat Axel Johnson. Och vårt mål är att göra det igen under den tioårsperiod som kommer.

Allra störst resultatmässigt avtryck under 2023 gjorde utvecklingen i tre av våra bolag. På en dagligvarumarknad präglad av fokus på prisvärde och pressade marginaler har Axfood genom både Willys och Hemköp växt snabbare än konkurrenterna. Vår industrigrupp Axel Johnson International fortsatte på den inslagna tillväxtvägen, både organiskt och genom förvärv, och noterade ytterligare en stark resultatförbättring. Martin & Servera förbättrade resultatet – ett styrkebesked när restaurangmarknaden under hösten dämpades av konjunkturen.

Väl så viktigt som det enskilda årets resultat är att vi håller takten i vår förnyelse med sikte på vårt 10/50-mål, som innebär att om tio år ska 50 procent av det vi gör vara sådant vi inte gör idag. Efter nio år har vi nått 46 procents förnyelse. En del av den förnyelsen är också att ibland skiljas från bolag, och efter 22 år som ägare sålde vi under året Kicks till danska marknadsledaren Matas. Därmed har vi på två år lämnat Åhléns och KICKS som har utgjort våra två stora positioner inom sällanköpshandeln.

Steget bort från sällanköpshandel gör oss till en tydligare grupp, med fyra större rörelsedrivande bolag - Axfood, Axel Johnson International, Dustin och Martin & Servera. Därtill har vi Novax som utvecklar små och medelstora växande bolag med uppdraget att skapa möjliga framtida ben för Axel Johnson, och AxSol som har motsvarande uppdrag men med specifikt fokus på solenergi och närliggande områden.

Under 2023 tog vi även ut den långsiktiga riktningen för vårt hållbarhetsarbete genom att utveckla vårt förnyelsemål till 10/50/50, där det sista 50-talet uttrycker vår ambition att minska vår klimatpåverkan med 50 procent över en tioårsperiod. Det är ett högt mål som ligger utanför den karta vi idag kan överblicka, men för att skapa framåtrörelse är vi övertygade om att vi behöver sätta mål som tvingar oss att tänka nytt och stort och att kombinera affärs- och samhällsnytta. Det är en styrka för oss att utifrån familjeföretagets starka värderingar, inkluderande kultur, långsiktighet och otålighet ta vara på de möjligheter som ligger framför oss.”

* ResultatAX är för de noterade bolagen EBT enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen EBT exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.


Koncernbolagen

Industrigruppen Axel Johnson International redovisar ett rekordresultat på 1 633 (1322) mkr, genom en fortsatt kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Detta trots en turbulent marknad där förvärvstempot varit lägre än vanligt under den senare delen av året. Under de senaste fem åren har Axel Johnson International nästintill fördubblat omsättningen och mer än fördubblat resultatet.

Axfood gör ett mycket starkt resultat på 3 037 (2 935) mkr och växer återigen mer än marknaden såväl i butik som online. Willys kombination av prisvärde och kvalitet har återigen varit särskilt framgångsrik, men även Hemköp har tagit marknadsandelar i förhållande till jämförbara konkurrenter.Axfood har gjort fortsatt stora investeringar i logistikplattformen som kommer att skapa skalbarhet och effektivitet under kommande år.

Dustin mötte en utmanande marknad där framför allt de små- och medelstora företagskunderna var återhållsamma, och resultatet uppgick till 237 (630) mkr.Vi har genom att tillföra kapital i en nyemission och genom att gå upp i ägande visat att vi tror starkt på Dustin, och vi kan börja se tecken till en konjunkturvändning som Dustin kommer att kunna dra stor nytta av, utifrån sina starka positioner i Norden och i Benelux.

Sveriges ledande restauranggrossist Martin & Servera lyckades återigen notera ett rekordresultat.Trots en tuff restaurangmarknad landade resultatet på 504 (489) mkr med vunna marknadsandelar. Under året har Martin & Servera fortsatt med

Axel Johnsons resultat 2023

Koncernbolagen 2023