Axel Johnson offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Dustin

2023-07-13

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget, AxMedia AB (”Axel Johnson”), lämnade den 29 juni 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) att överlåta samtliga sina aktier för 28,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Stamaktierna i Dustin är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 30 juni 2023 (”Erbjudandehandlingen”).

Den 13 juli 2023offentliggjorde Dustin ett uttalande av den oberoende budkommittén i Dustins styrelse samt en så kallad fairness opinion av Grant Thornton Sweden AB. Axel Johnson har med anledning av detta upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”).

Budkommittén rekommenderar aktieägarna i Dustin att inte acceptera Erbjudandet och slutsatsen i fairness opinion är att Erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för Dustins aktieägare.

Tilläggshandlingen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggshandlingen har offentliggjorts och finns, tillsammans med Erbjudandehandlingen, tillgänglig på Axel Johnsons transaktionswebbplats (www.axjbid.se) och på SEB:s webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses). Tilläggshandlingen kommer även att göras tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen.

Axel Johnson har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.

Ytterligare information om Erbjudandet finns på www.axjbid.se.

_______________

För mer information, vänligen kontakta:

David Salsbäck, Executive Vice President Communications & Sustainability, Axel Johnson

Telefon: +46 73 389 00 90

E-post:david.salsback@axeljohnson.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2023 klockan 15:00.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Axel Johnson avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare iAustralien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en sådan ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA eftersom det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Axel Johnsons kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Axel Johnsons har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.